เลือดแดงติดเอดส์

13.41น.หมอแจงนายกฯผลเลือดแดงเทติดเอดส์ไวรัสAB-มีเลือดหมูวัว
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้