ภักดียันทักษิณแจ้งบันชีเท็จ15ครี้ง

16.20น.ภักดียันทักษิณแจ้งบันชีเท็จ15ครี้ง-เม.ย.ส่งปปช.ชุดใหญ่ฟันได้เลย
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้